Privacyverklaring

Onderwijs Coaching Amstelveen, gevestigd aan Hackfort 3 1187DP Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Hackfort 3
1187 DP Amstelveen
0628733339
www.onderwijscoachingamstelveen.nl
KvK-nummer: 78198100

Maaike Klaver-Tielman is de Functionaris Gegevensbescherming van Onderwijs Coaching Amstelveen. Zij is te bereiken via maaike@onderwijscoachingamstelveen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vanzelfsprekend hecht Onderwijs Coaching Amstelveen veel waarde aan de bescherming van de privacy van haar klanten. De klant deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Als de klant zelf met ons contact opneemt of als wij contact met de klant opnemen in het kader van onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. In deze verklaring lees je hoe we omgaan met de persoonlijke gegevens en met de privacy.

Onderwijs Coaching Amstelveen verwerkt de persoonsgegevens van haar klanten doordat zij gebruik maken van onze diensten en/of omdat de klant deze gegevens zelf aan ons verstrekt. In onderstaande tabel staat een overzicht van met welk doel we welke persoonsgegevens van onze klanten verzamelen, hoe lang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel: Communiceren/ informeren over het aangaan en de uitvoering van een overeenkomst

Welke gegevens: NAW gegevens, tel. nr., e-mail adres
Rechtsgrond: Uitvoering overeenkomst
Bewaar termijn: Gedurende looptijd overeenkomst
Ontvangers: Klantregistratie systeem

Doel: Administratie

Welke gegevens: NAW gegevens, tel. nr., e-mail adres, bankgegevens, betaalgegevens
Rechtsgrond: Uitvoering overeenkomst & wettelijke verplichting
Bewaar termijn: Gedurende looptijd overeenkomst & 7 jaar in financiƫle administratie
Ontvangers: Boekhouder, accountant, belastingdienst, verzekeringen, financiƫle instellingen

Doel: Versturen digitale berichten.

Welke gegevens: Voor- en achternaam, e-mail adres
Rechtsgrond: Uitvoering overeenkomst & toestemming
Bewaar termijn: Gedurende looptijd overeenkomst of zolang je bent aangemeld
Ontvangers: Marketing tools

Voor zover wij weten maakt onze website geen gebruik van cookies.

Delen van gegevens met derden

Onderwijs Coaching Amstelveen verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het delen van deze gegevens zal alleen gebeuren als de klant hier zelf schriftelijke toestemming voor gegeven heeft.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De klant heeft ten alle tijden het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast bestaat het recht om eventuele eerder verleende toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door Onderwijs Coaching Amstelveen in te trekken. De klant kan hier bezwaar tegen maken.

Het recht van gegevensoverdraagbaarheid is ook van toepassing bij Onderwijs Coaching Amstelveen. Dit betekent dat de klant bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die bij ons beschikbaar zijn in een computerbestand naar de klant of een door de klant aangewezen derde persoon en/of organisatie te sturen. Mocht u gebruik willen maken van bovengenoemde rechten dan kunt u contact opnemen via e-mail en een bericht sturen aan maaike@onderwijscoachingamstelveen.nl

Om te bevestigen dat een verzoek tot inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen ook echt door de betreffende klant is ingediend vragen wij om bij het verzoek een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Maak hierbij de pasfoto, de strook met nummer onderaan het ID bewijs (machine readable zone), het paspoort/ ID nummer, en het burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van de privacy. Onderwijs Coaching Amstelveen zal zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken na ontvangst, reageren op het verzoek. Ten slotte wijst Onderwijs Coaching Amstelveen u nog op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via hun website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe beveiligt Onderwijs Coaching Amstelveen de gegevens?

Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan nemen wij passende maatregelen. Als de klant het idee heeft dat de gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik dan kan de klant contact opnemen met maaike@onderwijscoachingamstelveen.nl

Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website en werkwijze van Onderwijs Coaching Amstelveen.

Wijzinging van het privacy beleid

Onderwijs Coaching Amstelveen behoudt zich het recht voor om het privacybeleid en deze privacyverklaring te wijzigen. Op onze website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. Onderwijs Coaching Amstelveen raadt haar klanten dan ook aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Onderwijs Coaching Amstelveen er alles aan doen om je per e-mail en via de websites te informeren. Deze privacy verklaring is van kracht vanaf 1 juni 2020.