Algemene voorwaarden Onderwijs Coaching Amstelveen

Artikel 1: inleiding

Voor de leesbaarheid van deze voorwaarden gebruik ik “ik”of “mijn” waar Onderwijs Coaching Amstelveen wordt bedoeld. Mijn naam is Maaike Klaver-Tielman en ik ben gecertificeerd NOBCO coach. Ik gebruik deze algemene voorwaarden bij het aanbieden van mijn diensten.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
2.2. Een overeenkomst omvat alle afspraken die gemaakt worden tussen de klant en mij over de aan te bieden diensten. Na een intakegesprek worden deze afspraken door mij via mail bevestigd aan de klant en vastgelegd in het coachcontract.

Artikel 3: Bedrijfsomschrijving

Ik richt mij op coaching en begeleiden binnen het werkveld van het onderwijs in de meest ruime zin. Ik richt mij vooral op het coachen en begeleiden van leerkrachten en ouders. Onderwijs Coaching Amstelveen is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 78198100 Contact kunt u opnemen via: maaike@onderwijscoachingamstelveen.nl

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst.

4.1 In mijn werk deel ik mijn kennis en ervaring. Ik gebruik diverse tools om de klant te helpen in het proces van de coaching. Zelf reserveert de klant naast het nakomen van afspraken voldoende tijd voor de opdrachten die de klant mee krijgt. Ik garandeer niet dat mijn coaching of begeleiding ook successen in je leven of loopbaan genereert (resultaatverplichting). Ik kan wel garanderen dat ik werk volgens de ethische code van de NOBCO en dat ik mij zal inspannen om de klant van de juiste handvatten te voorzien om mijn trajecten met succes te volgen en af te ronden. Ik sta binnen, de grenzen, gedurende de looptijd van het traject voor de klant klaar (inspanningsverplichting). De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welke vragen de klant heeft en welke werkwijze het beste bij de klant past. Iedere hulpvraag is uniek en daarom zijn mijn trajecten altijd maatwerk. In overleg met de klant bespreek ik de werkwijze en dit wordt vastgelegd in het coachcontract.
4.2. De klant zorgt ervoor dat alle informatie die wij nodig hebben om samen tot een succesvol coachtraject te komen tijdig aan mij wordt verstrekt. Deze informatie bespreken wij tijdens de intake en gedurende de sessies. Indien de gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoud ik het recht om de uitvoering van het traject op te schorten dan wel te beëindigen.

Artikel 5: Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

5.1 Alle offertes en prijsopgaven die ik verstrek zijn vrijblijvend, zowel wat betreft de prijs, inhoud en levertijd. De offertes en prijsopgaven vervallen na 30 dagen.
5.2. Offertes zijn gebaseerd op de voor mij beschikbare informatie over de klant.
5.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de klant voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door mij is ontvangen en geaccepteerd en/of per e-mail is vastgelegd.
5.4 In overeenkomst kunnen meer prijsafspraken worden vastgelegd zoals reiskosten, inkopen van extra sessies of het leveren van maatwerk.

Artikel 6: Honorarium en kosten

6.1 Mijn honorarium bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst. Of het wordt berekend op basis van de door mij gewerkte tijdseenheid.
6.2 Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle honoraria zijn exclusief reis- en andere onkosten die ik heb gemaakt.
6.3 Ik kan de klant of opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die de klant verschuldigd is of zal worden. Hieronder kan ook een voorschot vallen voor onkosten die ik van te voren moet maken voor de klant. Ik behoud me het recht voor wanneer ik een redelijk voorschot heb gevraagd, de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de klant het voorschot aan mij heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
6.4 Ik behoud mij het recht voor in overleg met de klant jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden

7.1 Facturatie vindt bij voorkeur plaats direct na afloop van iedere sessie. Bij het afnemen van een pakket zal betaling in onderling overleg tussen de klant en mij plaatsvinden. Dit kan bij aanvang van het traject binnen een pakket ineens of in termijnen. Mocht de klant na afloop van de sessie de betaling niet kunnen voldoen kan in overleg met mij een betalingsregeling worden getroffen. De uiterlijke betalingstermijn voor een factuur is 14 dagen na de factuurdatum. Indien een bedrag in termijnen betaald wordt blijft ook na afloop van het traject de verplichting tot betaling bestaan.
7.2 Indien de klant achterloopt met betalingen of verzuimt te betalen dan houd ik mij het recht voor om een coachgesprek af te zeggen en mijn verplichtingen op te schorten totdat de klant de betreffende termijn heeft betaald. Na betaling kun je een nieuwe afspraak maken voor een sessie. Deze sessie zal binnen een redelijke termijn van het traject zijn, ik kan niet garanderen dat ik ruimte heb om gemiste gesprekken door achterstallige betaling in te halen. Indien ik genoodzaakt ben om de vordering voor incasso uit handen te geven is de klant tevens gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn verschuldigd.
7.3 Bij eventuele bezwaren aangaande een factuur dient de klant dit binnen twee weken na de factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken bij mij.
7.4 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige trajecten of offertes.

Artikel 8: Annuleringen

8.1 Bij annulering na inschrijving voor een pakket tot een week voor aanvang zullen geen annuleringskosten in rekening worden gebracht.
8.2 Bij annulering tijdens een lopend traject waarbij een pakket is aangeschaft zijn de annuleringskosten 50% van de nog resterende sessies.
8.3. Bij annulering door mijzelf behoud ik mij het recht voor om coaching of begeleiding zonder opgaaf van redenen te annuleren dan wel om een klant te weigeren. Ik verplicht mij de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaal in dat geval 100% van het door de klant tot dan toe betaalde bedrag terug. Hiermee is de overeenkomst direct beëindigd zonder verdere verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 9: Intellectueel eigendom en materialen

9.1 Op de teksten en materialen die ik gebruik op mijn website en in mijn coachingsgesprekken bezit ik de intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om de teksten en materialen de delen met derden tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.
9.2 Het is niet toegedaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in het eigen werk zonder dat ik daar schriftelijk toestemming voor heb gegeven.
9.3 Materialen die op de site beschikbaar zijn om te downloaden zal ik proberen onbeperkt beschikbaar te houden voor mijn klanten. Op het moment ik de materialen ga verwijderen of verhuizen dan zal ik dit kenbaar maken via e-mail zodat de klant de gelegenheid heeft de content te downloaden. Ik verstuur deze berichten naar het laatste e-mail adres dat de klant aan mij bekend heeft gemaakt. Het niet doorgeven van een ander e-mail adres komt voor het risico van de klant.

Artikel 10: Het verzetten of annuleren van afspraken

10.1 De klant dient de met mij gemaakte afspraak tenminste 24 uur voor aanvang van de afspraak af te zeggen of te verzetten, de afspraak* zal dan niet in rekening gebracht worden. Indien er korter dan 24 uur van de tevoren wordt afgezegd of verzet zal ik de kosten voor de gemiste sessie in rekening brengen. De klant is dan verplicht deze te betalen.(* met uitzondering van het annuleren van een compleet pakket. Zie hiervoor artikel 8).
10.2 Indien de klant zonder vooraf contact niet aanwezig is bij de afspraak worden de kosten voor deze afspraak in rekening gebracht. De klant is dan verplicht deze te betalen.
10.3 Ik behoud me het recht voor om afspraken te verzetten of te annuleren indien ik niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst. Ik streef er naar de klant hier zo vroeg mogelijk over te informeren.

Artikel 11: Geheimhouding en privacy

11.1 Mijn klanten en ik zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coachingssessies.
11.2 Uitzondering hierop is er als er sprake is van een opdrachtgever die de klant naar mij heeft doorverwezen en als deze opdrachtgever de kosten voor de sessies draagt. In dit geval zal er verslag uitgebracht moeten worden aan de opdrachtgever. Echter zal dit verslag nooit zonder toestemming van de klant door mij verstrekt worden aan de opdrachtgever. De klant is vooraf op de hoogte en akkoord met wat er aan de opdrachtgever wordt gerapporteerd.
11.3 In het geval van dreigend gevaar voor zowel de klant als voor de samenleving behoud ik mij het recht de geheimhouding te doorbreken en zal ik daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
11.4 Indien ik op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak verplicht ben om vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken (door de wet of de bevoegde rechter aangewezen persoon) en ik mij in deze niet kan beroepen op wettelijk dan wel gerechtelijk erkend of toegestaan recht van verschoning, dan ben ik niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
11.5 Ik neem de privacy van mijn klanten serieus en ik gebruik persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijk gestelde regels rondom bescherming persoonsgegevens.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 Met uitzondering van opzet of bewust roekeloos handelen, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in het nakomen van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst afgesproken prijs, exclusief BTW.
12.2 In afwijking van hetgeen in lid 1 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde factuurbedrag.
12.3 De aansprakelijkheid voor indirecte schade die de klant lijdt, zoals: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill etc ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coachingssessie is uitgesloten. De klant blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes en genomen beslissingen.
12.4 In geval van een toerekenbare tekortkoming is het belangrijk dat ik daarvan schriftelijk in gebreke gesteld wordt. Dit met een redelijke termijn zodat ik in staat ben om mijn verplichtingen aan de klant na te komen, mijn eventuele fouten kan herstellen en eventuele schade kan beperken of opheffen.

Artikel 13: Klachtenprocedure

13.1 Indien de klant ontevreden is over een traject of een onderdeel van de in het contract vastgelegde diensten of ondersteuning van mij dan laat de klant dit zo spoedig mogelijk aan mij weten door een e-mail te sturen. Ik ontvang dan een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht zodat ik in staat gesteld wordt om te reageren en indien de klacht gegrond is deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan niet in behandeling genomen worden.
13.2 Klachten dient de klant binnen 14 dagen na het volgen van een sessie of traject bij mij te melden. Indien de klacht later gemeld wordt vervalt het recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
13.3 Ingediende klachten worden binnen 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Wanneer een klacht een voorzienbaar langere termijn voor verwerken vraagt dan zal binnen de termijn van 14 dagen een ontvangstbevestiging en een indicatie van de termijn voor een meer uitvoerig antwoord door mij worden verzonden.
13.4 Op het moment dat de klant een klacht verstuurt blijft de betalingsverplichting tot betaling bestaan.

Artikel 14: Overig

14.1 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing als deze schriftelijk of via e-mail tussen mij en de klant overeengekomen zijn.
14.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft al het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De klant en ik zullen in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 15: Geschillen

Bij eventuele geschillen zullen de klant en ik eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen. Indien we onderling niet tot een oplossing komen zal een mediator worden ingeschakeld. Wanneer tussenkomst van een mediator nog niet tot een bevredigende oplossing leidt dan zal het geschil voorgelegd worden aan de rechter.

Artikel 16: Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17: Wijziging van de voorwaarden

17.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
17.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per e-mail aan de klanten bekend maken. Indien geen specifiek tijdstip is aangegeven treden de wijzigingen voor de klant in werking zodra het bericht over wijziging is ontvangen.

Onderwijs Coaching Amstelveen